එන්න අපේ සෙවනට... තවත් නොබෝ දිනකින්ම...

විශේෂ නිවේදන - අවදියෙන් සිටින්න... මේ ඔබේ අවස්ථාවයි!

This is about YOU & for MuSick Lovers !

Sunday, April 19, 2009Music is the meditation for MIND!
Music is a power of words!
Music is a language of Universe.
Music has a various interfaces.
This is also a kind of interface,
Do you like this CONCEPT!

for more :: http://point5music.wordpress.com/
Share/Bookmark

0 අදහස්:

Post a Comment

අදහසක් දෙකක් ලියල යන්න පුලුවන් නම් වටිනව ::