එන්න අපේ සෙවනට... තවත් නොබෝ දිනකින්ම...

විශේෂ නිවේදන - අවදියෙන් සිටින්න... මේ ඔබේ අවස්ථාවයි!

Windows 7 beta

Saturday, April 11, 2009According to the speed of Windows 7 beta version ,the original Release will be more speed than beta.Beta version support more softwares than Vista support.
by Udaya Shamendra (UD.SHA)
for more and technical review http://udsha.wordpress.com
Share/Bookmark

1 අදහස්:

සුසිත රවින්ද සෙනරත් | Susitha Ravinda Senarath said...

Pleasure to see you blogging Satha. I didnt see your blog until today. Sorry for that. Thats because i normally interested on sinhala blogs. i think you must publish this blog in some blog union. Though you are witing in kadda you cant attend to your union(සිංහල බ්ලොග් කියවනය).

About windows, you know my oppinion. 7 or vista or whatever windows suck.....

Post a Comment

අදහසක් දෙකක් ලියල යන්න පුලුවන් නම් වටිනව ::