එන්න අපේ සෙවනට... තවත් නොබෝ දිනකින්ම...

විශේෂ නිවේදන - අවදියෙන් සිටින්න... මේ ඔබේ අවස්ථාවයි!

Wonder in SSD (Solid State Drives)

Wednesday, April 8, 2009

samsung-flash-ssd by techfever.

for technical review http://udsha.wordpress.com/

Samsung's gave 256GB SSD(solod state) disks to 24 companies.(C-NET)

The disks have 2GBps of data transfer speed.What a amazing thing!!!!!

look at these::::

by Udaya Shamendra (UD.SHA)

for technical review http://udsha.wordpress.com/


Share/Bookmark

0 අදහස්:

Post a Comment

අදහසක් දෙකක් ලියල යන්න පුලුවන් නම් වටිනව ::