එන්න අපේ සෙවනට... තවත් නොබෝ දිනකින්ම...

විශේෂ නිවේදන - අවදියෙන් සිටින්න... මේ ඔබේ අවස්ථාවයි!

iFo++ එන්න ,අත්විඳින්න දහසකුත් දේ!!

Tuesday, October 26, 2010


ඇවිත් අත්විදින්න කිසිදා අත් නොවිඳි අත්දැකීම්!

සහ තවත් බොහෝ දේ!!තොරතුරු දැනගන්න ,ඇවිත් බලන්න ! පිවිසෙන්න iFo++ (28/29/30 - 9AM to 8PM - UCSC Premises)

කොළඹ විශ්වවිද්ය්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යන ආයතන පරිශ්‍රයේදී!

For More : http://www.ifo.ucsc.lk , http://techtubewikia.blogspot.com/2010/10/ifo-innovation-through-dynamism-28th.html

මගේ ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන බ්ලොගේ බලන්න කැමතිනම් මෙතනට කොටන්න http://techtubewikia.blogspot.com

Share/Bookmark