එන්න අපේ සෙවනට... තවත් නොබෝ දිනකින්ම...

විශේෂ නිවේදන - අවදියෙන් සිටින්න... මේ ඔබේ අවස්ථාවයි!

හුණු වටය

Sunday, February 27, 2011බිඳින්න රාමුවක්
නැත්නම් කොටු වෙන්නවත්


අඳින්න වළල්ලක්
වටේට තමන්ගෙම…
මකන්න පහසුවට
හුණුවලින්
අවැසිවිට!

http://www.facebook.com/album.php?aid=2104514&id=1425787013&l=a88726ecbd

Share/Bookmark

ඔබේ අනාගතය! සූදානමින් සිටින්න!Share/Bookmark