එන්න අපේ සෙවනට... තවත් නොබෝ දිනකින්ම...

විශේෂ නිවේදන - අවදියෙන් සිටින්න... මේ ඔබේ අවස්ථාවයි!

Kandy - Time Lapse

Monday, October 27, 2014


Share/Bookmark

චිත්‍රාල් සෝමපාල

Monday, April 28, 2014


චිත්‍රාල් සෝමපාල සමඟ "චැටර්-බොක්ස්"-ශ්‍රී ලංකා සමඟ පැවැත්වූ සංවාදය.
සංගීත ලෝකයට ඔහුගේ පිවිසුම, ලාංකීය රොක් සංගීත කලාව ගැන ඔහු දරන අදහස්, රොක් සංගීත කලාවට අලුතෙන් එක් වන අයට ඔහුගේ උපදෙස් සහ තවත් බොහෝ දේ විනාඩි 6ක කාලයක් තුල...

මෑතකදී ඔහු ගැයූ ගීත සහ වෙනත් ඔහුගේ ජනප්‍රිය ගීත.
Share/Bookmark