එන්න අපේ සෙවනට... තවත් නොබෝ දිනකින්ම...

විශේෂ නිවේදන - අවදියෙන් සිටින්න... මේ ඔබේ අවස්ථාවයි!

This is about YOU & for MuSick Lovers !

Sunday, April 19, 2009Music is the meditation for MIND!
Music is a power of words!
Music is a language of Universe.
Music has a various interfaces.
This is also a kind of interface,
Do you like this CONCEPT!

for more :: http://point5music.wordpress.com/
Share/Bookmark

Do you know Steve Jobs legend?

Friday, April 17, 2009

Do you know Steve Jobs legend?Read about his Legend
Please visit::
http://udsha.wordpress.com/

by Udaya Shamendra (UD.SHA)
Share/Bookmark

Name for Human Beings!

Thursday, April 16, 2009Check this.::


Share/Bookmark

Windows 7 beta

Saturday, April 11, 2009According to the speed of Windows 7 beta version ,the original Release will be more speed than beta.Beta version support more softwares than Vista support.
by Udaya Shamendra (UD.SHA)
for more and technical review http://udsha.wordpress.com
Share/Bookmark

Wonder in SSD (Solid State Drives)

Wednesday, April 8, 2009

samsung-flash-ssd by techfever.

for technical review http://udsha.wordpress.com/

Samsung's gave 256GB SSD(solod state) disks to 24 companies.(C-NET)

The disks have 2GBps of data transfer speed.What a amazing thing!!!!!

look at these::::

by Udaya Shamendra (UD.SHA)

for technical review http://udsha.wordpress.com/


Share/Bookmark  • Flock is the first Social Web Browser in the World.

It has so many features which are in the modern web 2.0 world.

for more reviews.::::
by Udaya Shamendra (UD.SHA)
pls visit http://www.udsha.wordpress.com


Share/Bookmark

Technologies driven on Gazelle Web Browser (Microsoft's Upcoming Web Browser).

Sunday, April 5, 2009

Logo of latest web browser of the Microsoft Corporation.

Latest web browser of the Microsoft Corporation.

For Technical Review and my view of the Gazelle will post On WORDPRESS <-press this.

               Microsoft announced that they developed new web browser named as “Gazelle”.According to the Microsoft research Labs, the prototype of it worked that they expect.
It will more secure than Microsoft Internet Explorer 7 and latest beta version of Microsoft Internet Explorer 8.              
               For the TimeLine of the Web Browser's click it.
               To study the History Of the Web Browser's Click on it.
               To learn about the comparison Of the Web Browser's Click on it.

by Udaya Shamendra (UD.SHA)   For Technical Review and my view of the Gazelle will post On WORDPRESS <-press this.

Blogged with the Flock Browser

Share/Bookmark

Happy New Year!

Saturday, April 4, 2009

Our New Year Vacation

අපේ අලුත් අවුරුදු නිවාඩුව.

We have a great period of vacation for New Year Festival. But it was begun by the end of an Assignment (සොෆ්ට්වෙයා ඉංජිනියරිං) and it will begin by new assignment (ඇල්go).

I think that upload more pictures in here about our pirith ceremony.
by Udaya Shamendra (UD.SHA)

Blogged with the Flock Browser

Share/Bookmark

අපේ අද්විතීය්‍ය පිරිත් මංගලය්‍ය – 2009/3/28|Pirith Ceremony 2009 @ UCSC [University of Colombo, School of Computing]

Wednesday, April 1, 2009Pirith Ceremony 2009 @ UCSC [University of Colombo, School of Computing] – 2009/3/28
අපේ අද්විතීය්‍ය පිරිත් මංගලය්‍ය – 2009/3/28


Annual Pirith Ceremony, Which was held by us (first year students), got unmatchable way than others. This is some event which captured while it goes on. “Nelum Wila” was the theme of it.

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පළමු වසර සිසුන් විසින් සෑම වසරකම පවත්වනු ලබන පිරිත් මංගල්‍යය මෙවර අති උත්කර්ශවත් අයුරින් පවත්වන ලදී.එය මෙවර අමුතුම මුහුණුවරක් ගත් අතර “නෙළුම් විලක්” ඇසුරින් තේමාව ගොඩ නැගුණි.

 
මගේ ඉන්ගිරිසියෙන් ලියන බ්ලොගේ බලන්න කැමතිනම් මෙතනට කොටන්න http://techtubewikia.blogspot.com

Share/Bookmark