එන්න අපේ සෙවනට... තවත් නොබෝ දිනකින්ම...

විශේෂ නිවේදන - අවදියෙන් සිටින්න... මේ ඔබේ අවස්ථාවයි!

Happy New Year!

Saturday, April 4, 2009

Our New Year Vacation

අපේ අලුත් අවුරුදු නිවාඩුව.

We have a great period of vacation for New Year Festival. But it was begun by the end of an Assignment (සොෆ්ට්වෙයා ඉංජිනියරිං) and it will begin by new assignment (ඇල්go).

I think that upload more pictures in here about our pirith ceremony.
by Udaya Shamendra (UD.SHA)

Blogged with the Flock Browser

Share/Bookmark

0 අදහස්:

Post a Comment

අදහසක් දෙකක් ලියල යන්න පුලුවන් නම් වටිනව ::