එන්න අපේ සෙවනට... තවත් නොබෝ දිනකින්ම...

විශේෂ නිවේදන - අවදියෙන් සිටින්න... මේ ඔබේ අවස්ථාවයි!

Technologies driven on Gazelle Web Browser (Microsoft's Upcoming Web Browser).

Sunday, April 5, 2009

Logo of latest web browser of the Microsoft Corporation.

Latest web browser of the Microsoft Corporation.

For Technical Review and my view of the Gazelle will post On WORDPRESS <-press this.

               Microsoft announced that they developed new web browser named as “Gazelle”.According to the Microsoft research Labs, the prototype of it worked that they expect.
It will more secure than Microsoft Internet Explorer 7 and latest beta version of Microsoft Internet Explorer 8.              
               For the TimeLine of the Web Browser's click it.
               To study the History Of the Web Browser's Click on it.
               To learn about the comparison Of the Web Browser's Click on it.

by Udaya Shamendra (UD.SHA)   For Technical Review and my view of the Gazelle will post On WORDPRESS <-press this.

Blogged with the Flock Browser

Share/Bookmark

0 අදහස්:

Post a Comment

අදහසක් දෙකක් ලියල යන්න පුලුවන් නම් වටිනව ::