එන්න අපේ සෙවනට... තවත් නොබෝ දිනකින්ම...

විශේෂ නිවේදන - අවදියෙන් සිටින්න... මේ ඔබේ අවස්ථාවයි!

Why Google couldn't add Sinhala Language?

Tuesday, May 5, 2009


Why Google couldn't add Sinhala Language for their "Google translator web application".
Many people have their blogs written in by Sinhala language.But It have some practical problems. Such as
              1. every user haven't sinhala enabling pack installed into PC.
              2.It was so hardier than typing in english.(In my way...)
              3.Person who may not know Sinhala (Biggest portion of the world in anything- English)
So I think that Translater Language Application" should have Sinhala Language due to the vast amount of blog writers from Sri Lanka.
Also I am thinking in to start a summarizing page of my this(English) and technical(English) blog in Future.
by Udaya Shamendra (UD.SHA)

for my technical blog ,please visit http://udsha.wordpress.com
Share/Bookmark

2 අදහස්:

MANJU said...

Hi, Machan..Nice to see you in this way.carry on!!

udsha-(udaya) said...

thanx machan....

Post a Comment

අදහසක් දෙකක් ලියල යන්න පුලුවන් නම් වටිනව ::