එන්න අපේ සෙවනට... තවත් නොබෝ දිනකින්ම...

විශේෂ නිවේදන - අවදියෙන් සිටින්න... මේ ඔබේ අවස්ථාවයි!

සිහින කුසලානය 2009 | Imagine Cup 2009 Sri Lanka

Friday, May 29, 2009


WINNERS

@ Hotel Galadari, Colombo 01 on 18th May 2009

Next Imagine cup at Poland - 2010
by Udaya Shamendra (UD.SHA)
for my technical blog ,please visit http://udsha.wordpress.com
Share/Bookmark

0 අදහස්:

Post a Comment

අදහසක් දෙකක් ලියල යන්න පුලුවන් නම් වටිනව ::